Jak pozyskujemy dotacje?

1

1

Analiza potrzeb klienta

Dział Doradztwa

Nasz zespół doradców przeprowadza szczegółową analizę potrzeb klienta. Podczas spotkania z przedstawicielami firmy, dokładnie poznajemy plany inwestycyjne, analizujemy możliwe kierunki rozwojowe oraz bieżące trendy na rynku. Wspólnie identyfikujemy potencjalne nisze gospodarcze.

2

2

Identyfikacja źródeł finansowania

Dział Doradztwa + Dział Projektowy

Na podstawie zebranych informacji nasz zespół dokładnie analizuje i proponuje konkretne źródła finansowania dla danego przedsięwzięcia. Skupiamy się na konkursach krajowych (np. POIR, POIŚ), regionalnych (RPO) oraz międzynarodowych (Granty Norweskie, Wyszehradzkie), dostosowując się do specyfiki projektu.

3

3

Poszukiwanie partnerów

Dział Doradztwa + Dział Projektowy

Wspieramy klientów w poszukiwaniu partnerów do projektu. Wykorzystujemy naszą sieć kontaktów, w tym finansowanie zewnętrzne oraz partnerów zagranicznych. Łączymy świat biznesu z nauką, nawiązując współpracę z renomowanymi instytucjami edukacyjnymi i badawczymi.

4

4

Przygotowanie dokumentacji

Dział Projektowy

Podczas spotkań roboczych z klientem dopracowujemy koncepcję przedsięwzięcia. Następnie przygotowujemy kompletną dokumentację konkursową, starannie uwypuklając zalety projektu, aby uzyskał wysoką ocenę od grantodawcy.

5

5

Przygotowanie umowy o dofinansowanie

Dział Doradztwa + Dział Projektowy

W pełnym zakresie wspieramy naszych klientów na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie. Zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Nasz zespół jest gotów do angażowania się w każdy etap procesu pozyskiwania dotacji, dbając o profesjonalizm i skuteczność działań.