konkursy

Programy krajowe
„Podział środków unijnych na programy operacyjne na poziomie krajowym przedstawia poniższy wykres.
Środki unijne w krajowych programach operacyjnych 2014-2020, w mld euro

rtesresr

Na poziomie krajowym najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko  (27,5 mld euro) którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) – nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje. Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój  (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Kolejny Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Program Polska Wschodnia (2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. Program Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro).

Programy regionalne

Województwo

Wysokość środków unijnych na RPO (ceny bieżące, w euro)

Dolnośląskie

2 252 546 589

Kujawsko-Pomorskie

1 903 540 287

Lubelskie

2 230 958 174

Lubuskie

906 929 693

Łódzkie

2 256 049 115

Małopolskie

2 878 215 972

Opolskie

944 967 792

Podkarpackie

2 114 243 760

Podlaskie

1 213 595 877

Pomorskie

1 864 811 698

Śląskie

3 476 937 134

Świętokrzyskie

1 364 543 593

Warmińsko-Mazurskie

1 728 272 095

Wielkopolskie

2 450 206 417

Zachodniopomorskie

1 601 239 216

Razem: 15

29 187 057 412

Mazowieckie

2 089 840 138

Razem: 16

31 276 897 550

 

Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SZUKAJ DOTACJI

Źródło. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/