Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

czytaj więcej >