PARP zrealizuje część PO WER

„13 stycznia 2015 roku Paweł Ostrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację następujących  działań w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

  • Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
  • Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
  • Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
  • Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Łączna kwota środków  przeznaczonych na finansowanie powierzonych działań wynosi 100 400 360 euro. W ramach powierzonej funkcji Instytucji Pośredniczącej PARP będzie odpowiedzialna m.in. za dokonanie wyboru projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych Działań PO WER.
We wdrażanie PO WER zaangażowane będą, oprócz PARP, MPiPS, KPRM, MAiC, MEN, MS, MZ, Centrum Projektów Europejskich, NCBiR oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.
Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.”

czytaj więcej>