I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

czytaj więcej >

Znamy harmonogram naboru wniosków w ramach POIR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:
– przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
– jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
– instytucji otoczenia biznesu.
Dokument ten można znaleźć poprzez kliknięcie odnośnika poniżej bądź też wchodząc w harmonogramy konkursów na naszej stronie internetowej i wybierając właściwy Program.

czytaj więcej >

Znamy harmonogram naboru wniosków w ramach POPC

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dniem 31.03.2015 wprowadziło zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dokument ten można znaleźć poprzez kliknięcie odnośnika poniżej bądź też wchodząc w harmonogramy konkursów na naszej stronie internetowej i wybierając właściwy Program.

czytaj więcej >

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

czytaj więcej >

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).
W przypadku działań Priorytetu IV nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Polska Cyfrowa odbywa się na bieżąco.

czytaj więcej >