Konkursy 1.2.2. w ramach PO WER

Zostały ogłoszone konkursy w ramach działania 1.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konkursy te są prowadzone indywidualnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i są one skierowane na wsparcie zatrudnienia młodzieży z grupy NEET. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonych konkursów jest CEL SZCZEGÓŁOWY PI 8ii tj. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Terminy realizacji konkursu dla poszczególnych Województw różnią się, wobec powyższego polecamy zapoznanie się z informacjami dodatkowymi poprzez klikniecie odnośnika „czytaj więcej”

czytaj więcej >