Aktualizacja harmonogramów konkursów z perspektywy 2014-2020

W związku z coraz intensywniejszymi pracami urzędów odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych w gospodarce Naszego kraju, prezentowanych jest coraz więcej dokumentów związanych z dotacjami w okresie 2014-2020.
Zgodnie z Państwa sugestiami i dla Państwa wygody wprowadziliśmy uaktualnione harmonogramy konkursów na Naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Harmonogramy Konkursów.

Ogłoszenie o konkursie 2.19 w ramach PO WER

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno – techniczne potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

czytaj więcej >

Konkursy 1.2.2. w ramach PO WER

Zostały ogłoszone konkursy w ramach działania 1.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konkursy te są prowadzone indywidualnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i są one skierowane na wsparcie zatrudnienia młodzieży z grupy NEET. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonych konkursów jest CEL SZCZEGÓŁOWY PI 8ii tj. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Terminy realizacji konkursu dla poszczególnych Województw różnią się, wobec powyższego polecamy zapoznanie się z informacjami dodatkowymi poprzez klikniecie odnośnika „czytaj więcej”

czytaj więcej >

Nowe narzędzie do wyszukiwania dotacji – dotacjomat.pl

Nowo powstały Portal – Dotacjomat.pl, oddaje do Państwa dyspozycji przystępne poradniki wyjaśniające w sposób jasny i klarowny jakie istnieją możliwości pozyskania różnych form dofinansowania z Unii Europejskiej – pożyczki lub dotacji unijnej.
Polecamy zapoznanie się z powyższym portalem wszystkim Naszym potencjalnym klientom, gdyż w przejrzysty sposób pozwala on wybrać właściwy dla danej inwestycji program unijny, a następnie sprawdzić kiedy odbędzie się wybrany konkurs

czytaj więcej >

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2015 roku

Informujemy, że ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA” poprzez klikniecie odnośnika „czytaj więcej”.
W 2015 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI w następujących terminach:
nabór 1/2015 – do 30 maja 2015 (do godz. 16.00)
nabór 2/2015 – do 15 października 2015 (do godz. 16.00)
Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł – po 2 mln zł na nabór.

czytaj więcej >